Chi tiết về Tác giả

HẢI VÂN, ThS. NGUYỄN Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

  • S. 616 (2015) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM TRƯỚC XU THẾ HỘI NHẬP KINH TẾ
    Tóm tắt  PDF