Chi tiết về Tác giả

Cương, TS. Nguyễn

  • S. 642 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    XÂY DỰNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
    Tóm tắt  PDF