Chi tiết về Tác giả

CỬU ĐỈNH, TS. NGUYỄN

  • S. 658 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    PHƯƠNG PHÁP THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
    Tóm tắt  PDF