Chi tiết về Tác giả

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CỤC

  • S. 658 (2017) - NGÀNH TÀI CHÍNH VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
    ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC
    Tóm tắt  PDF