Chi tiết về Tác giả

Chi, Nguyễn Thái Quỳnh Trường Đại học Y tế công cộng

  • T. 1, S. 1 (2017) - Bài viết
    Công tác Truyền thông-Giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân và một số yếu tố ảnh hưởng tại 6 bệnh viện tuyến tỉnh ở Long An năm 2016
    Tóm tắt