Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 2, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Động lực làm việc của bác sĩ và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Phạm Xuân Anh Đào, Nguyễn Đức Thành, Phùng Thanh Hùng, Bùi Thị Mỹ Anh

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu mô tả động lực làm việc và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của bác sĩ tại Bệnh viện quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích, kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính. Nghiên cứu định lượng được thực hiện qua phát vấn trên 121 bác sĩ. Nghiên cứu định tính được thu thập qua 4 cuộc phỏng vấn sâu và 2 cuộc thảo luận nhóm với đại diện lãnh đạo, đại diện các khoa/phòng.

Kết quả: điểm trung bình động lực làm việc của bác sĩ tại Bệnh viện quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh tương đối thấp là 3,79/5 điểm, tỷ lệ bác sĩ có động lực là 62,8%. Yếu tố sự tận tâm có điểm trung bình cao nhất, đạt 4,03 điểm (tỉ lệ 76%) và thấp nhất là yếu tố cam kết với tổ chức đạt 3,65 điểm (43%). Một số yếu tố có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với động lực làm việc chung là yếu tố người thu nhập chính, yếu tố thu nhập (p <0,05). Một số yếu tố tác động tích cực tới động lực làm việc của bác sĩ là lãnh đạo lắng nghe nhân viên, môi trường làm việc, mối quan hệ với đồng nghiệp. Những yếu tố hạn chế động lực làm việc của bác sĩ là hệ thống chi trả, cơ hội thăng tiến, điều kiện làm việc. Vì vậy, cần thực hiện các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, chi trả, tạo cơ hội thăng tiến để giúp cải thiện động lực làm việc của bác sĩ.