Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 2, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế và một số yếu tố liên quan của người dân tộc thiểu số tại xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum năm 2018

Đinh Thành Hải, Lê Trí Khải, Nguyễn Thị Kim Ngân

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng và xác định một số yếu tố liên quan đến việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của người dân tộc thiểu số (DTTS) tại xã Đăk Xú năm 2018.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang có phân tích, định lượng kết hợp định tính. Chọn mẫu ngẫu nhiên nhiều giai đoạn với 243 người DTTS tham gia nghiên cứu.

Kết quả: Tỷ lệ người DTTS có BHYT là 32,1%, trong đó chủ yếu là tham gia BHYT theo hộ gia đình (82,1%). Lý do chủ yếu không tham gia BHYT là do không có tiền mua (95,2%). Tỷ lệ người dân có dự định tham gia BHYT là 90,5%. Các yếu tố liên quan đến việc không tham gia BHYT của người dân tộc thiểu số là thu nhập thấp (dưới 1 triệu), trình độ học vấn thấp và nghề nghiệp làm nông.

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ có thẻ BHYT của người DTTS vẫn còn thấp. Cần tăng cường công tác truyền thông đến người dân cũng như có những hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn để tăng tỷ lệ có thẻ BHYT của người dân.