Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 2, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Điều kiện an toàn thực phẩm và kiến thức - thực hành của người sản xuất tại các cơ sở sản xuất bún ở Phường 9, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, 2018

Phan Công Thanh, Nguyễn Hùng Vĩ, Nguyễn Thị Thúy Nga

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) của các cơ sở sản xuất (CSSX) bún và đánh giá kiến thức - thực hành về ATTP của người sản xuất bún tại CSSX bún ở Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang năm 2018.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính thực hiện tại 26 CSSX bún ở Phường 9, thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, từ 12/2017 đến 8/2018.

Kết quả: Tỷ lệ CSSX bún đạt điều kiện về ATTP chung theo quy định chiếm tỷ lệ 76,9% (20/26 CSSX bún); trong đó đạt điều kiện cơ sở vật chất chiếm tỷ lệ 76,9%, điều kiện trang thiết bị, dụng cụ chiếm tỷ lệ 80,8%, điều kiện con người chiếm tỷ lệ 92,3%. Tỷ lệ người sản xuất đạt tiêu chuẩn kiến thức chung đúng về ATTP chiếm tỷ lệ 75,3%. Tỷ lệ người sản xuất đạt thực hành chung đúng về ATTP chiếm tỷ lệ 3,7%.

Kết luận: Đa số cơ sở đều đạt điều kiện ATTP về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ và tất cả các giấy tờ có liên quan đến ATTP. Tuy nhiên, tỷ lệ đạt về thực hành ATTP chưa cao do môi trường làm việc nóng bức và ẩm ướt nên việc chấp hành bảo hộ lao động chưa được người sản xuất thực hiện.