Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 2, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhận thức về thiệt hại của cá nhân khi đội mũ bảo hiểm không đúng tiêu chuẩn và một số yếu tố liên quan của sinh viên 3 trường đại học tại phường đức thắng, bắc từ liêm, hà nội, 2018

Lê Tự Hoàng, Hoàng Thị Thùy Dung, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Nguyễn Hà Trang, Nguyễn Thu Trang, Phạm Việt Cường

Tóm tắt


Đặt vấn đề: Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông hàng đầu thế giới. Sinh viên là đối tượng có các hành vi nguy cơ khi tham gia giao thông như lái xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm,... Nghiên cứu được tiến hành nhằm mô tả nhận thức về thiệt hại của bản thân khi đội mũ bảo hiểm không đúng tiêu chuẩn và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức này của sinh viên 3 trường đại học thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2018. Có 327 sinh viên đại diện cho 3 trường Đại học được chọn vào nghiên cứu theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên thuận tiện và phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi định lượng.

Kết quả: Hầu hết sinh viên đều có nhận thức đúng về thiệt hại của bản thân khi đội MBH không đúng tiêu chuẩn, các yếu tố động lực từ cá nhân, bạn bè, cha mẹ đều có mối liên quan tới việc có nhận thức này ở các đối tượng nghiên cứu.

Kết luận: Từ kết quả thu được, nghiên cứu nhấn mạnh tới tầm quan trọng của bạn bè và gia đình, đặc biệt là cha mẹ trong việc khuyến khích sinh viên có nhận thức đúng về việc đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn, từ đó hạn chế các hậu quả mang lại do tai nạn giao thông.