Chi tiết về Tác giả

Kim Đăng, Phạm Đại học Nông nghiệp 1

  • T. 6, S. 3 (2008) - Bài viết
    Ứng dụng phương pháp ELISA để phân tích tồn dư kháng sinh nhóm quinolone trong tôm tại một số tỉnh ven biển khu vực phía Bắc
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)