Chi tiết về Tác giả

Anh Khoa, Mai

  • S. 1 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    SO SÁNH CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ THỊT ROSS 308 VÀ GÀ TRỐNG HƯỚNG TRỨNG SASSO NUÔI THẢ VƯỜN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)