Chi tiết về Tác giả

Kim Loan, Chu Thị Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  • T. 8, S. 1 (2010) - Bài viết
    Đánh giá môi trường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của Hà Nội - góc nhìn từ phía các đơn vị sản xuất kinh doanh
    Tóm tắt  PDF
  • T. 8, S. 3 (2010) - Bài viết
    Một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư vào nông nghiệp của Hà Nội
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)