Chi tiết về Tác giả

Ky Son, Chu

  • S. 1 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    TIỀM NĂNG SỬ DỤNG PHỤ PHẨM CỦA NGÀNH SẮN TRONG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)