Chi tiết về Tác giả

Karam, Antoine

  • T. 9, S. 1 (2011) - Bài viết
    Ảnh hưởng của compost và chất thải mỏ đồng tới sự hấp phụ nikel và cadimi trong đất chua
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)