Chi tiết về Tác giả

Kim Chung, Đỗ

  • T. 9, S. 4 (2011) - Bài viết
    Một số vấn đề lý luận và bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả
    Tóm tắt  PDF
  • T. 9, S. 4 (2011) - Bài viết
    Hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)