Chi tiết về Tác giả

Khắc Uẩn, Đỗ Trường đại học Bách khoa Hà Nội

  • T. 6, S. 6 (2008) - Bài viết
    Tình trạng khan hiếm photpho và sự cần thiết của việc tái sử dụng nguồn thải chứa photpho
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)