Chi tiết về Tác giả

Khắc Uẩn, Đỗ

  • T. 7, S. 3 (2009) - Bài viết
    Ảnh hưởng của sắt (II) sunphat đến quá trình xử lý phốt pho và nitơ trong hệ thống thiếu khí - hiếu khí
    Tóm tắt  PDF
  • T. 9, S. 4 (2011) - Bài viết
    Ảnh hưởng của thời gian lưu bùn đến hiệu suất xử lý photpho trong hệ thống yếm khí - hiếu khí
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)