Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số phương thức biểu đạt trong diễn ngôn tục ngữ Some methods of expression in discourse proverbs

Ngô Thị Thanh Quý

Tóm tắt


Một số phương thức biểu đạt trong diễn ngôn tục ngữ

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống