Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số đặc điểm từ ngữ được sử dụng trong lời ca dao quan họ Bắc Ninh

Ngô Thị Thanh Hằng

Tóm tắt


Một số đặc điểm từ ngữ được sử dụng trong lời ca dao quan họ Bắc Ninh.Several features of Bac Ninh folk songs’ lyrics.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống