Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bước đầu tìm hiểu phương thức định danh của các từ ngữ chỉ đồ ăn, thức uống trong tiếng Nùng

Nguyễn Thu Quỳnh, Trần Thị Nga

Tóm tắt


Bước đầu tìm hiểu phương thức định danh của các từ ngữ chỉ đồ ăn, thức uống trong tiếng Nùng.

Intial steps in study OF onomasiological methods of FOOD AND DRINKS IN NUNG LANGUAGE.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống