Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BA CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH GIAO TIẾP THÍ ĐIỂM DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: CĂN CỨ THIẾT KẾ, CÁCH THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Hoàng Văn Vân

Tóm tắt


Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận ba chương trình tiếng Anh giao tiếp thí điểm dành cho các trường phổ thông ở Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để làm việc này, chúng tôi sẽ tổ chức bài viết thành bốn phần chính. Phần 1 nêu lí do chọn đề tài. Phần 2 trình bày các căn cứ để phát triển ba chương trình tiếng Anh giao tiếp thí điểm dành cho các trường phổ thông ở Việt Nam của Bộ Giáo dục và đào tạo. Phần 3 là trọng tâm của bài báo. Trong phần này, trước hết chúng tôi sẽ trình bày tổng quát nội dung của Khung Tham chiếu chung châu Âu đối với Ngôn ngữ: Học tập, Giảng dạy, Đánh giá (CEFR) và Tiếng Anh bậc cơ sở (Threshold Level English) - hai công trình nghiên cứu quan trọng đặt nền tảng lí luận cho việc phát triển ba chương trình tiếng Anh thí điểm dành cho các trường phổ thông ở Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau đó, chúng tôi sẽ mô tả chi tiết cách thiết kế của ba chương trình tiếng Anh thí điểm dành cho các trường phổ thông ở Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thảo luận về quá trình triển khai thực hiện dạy và học thí điểm ba chương trình này, nêu bật những thành tựu đạt được và những vấn đề gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm. Trong phần cuối cùng, sau khi tóm tắt lại những nội dung đã thảo luận, chúng tôi sẽ khuyến nghị tích hợp ba chương trình tiếng Anh giao tiếp thí điểm thành một chương trình thống nhất có thể được gọi là Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh và đề xuất một số kiến ​​nghị về những việc nên làm để khắc phục những tồn tại trước khi đưa Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh vào sử dụng trên phạm vi cả nước.

Toàn văn: PDF