Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 6 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về mô hình tổ chức Nhà nước và Quốc hội

Phạm Văn Chúc

Tóm tắt


Nghiên cứu các mô hình tổ chức nhà nước, quốc hội cơ bản ở các nước tư bản chủ nghĩa thể hiện quyền lực nhà nước luôn thuộc giai cấp tư sản, một đảng tư sản và nêu rõ tính ưu việt của mô hình nhà nước, quốc hội ở các nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; từ nghiên cứu quá trình xây dựng Nhà nước và Quốc hội Việt Nam từ năm 1945 đến nay, tác giả khẳng định tổ chức Nhà nước và Quốc hội nước ta như hiện nay là hợp lý. Để Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất, Quốc hội cần nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng hiệu quả hoạt động của mình, đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị; ngăn ngừa, loại bỏ sự suy thoái, biến dạng, lạm dụng quyền lực.


Toàn văn: PDF