Chi tiết về Tác giả

Anh, Trương Quang Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

  • S. 6 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Lựa chọn bài tập phát triển thể lực cho sinh viên chuyên ngành Taekwondo học kỳ 2 năm thứ ba ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
    Toàn văn  PDF