Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Ngọc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

  • S. 6 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Lựa chọn các tiêu chí đánh giá năng lực sư phạm trong giảng dạy và kỹ năng phòng chống đuối nước của giáo viên giáo dục thể chất
    Toàn văn  PDF