Chi tiết về Tác giả

Ánh, Nguyễn Huy Trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên

  • S. 6 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Giải pháp nâng cao mức độ thích ứng với công việc của sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy khoa thể dục thể thao Trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên
    Toàn văn  PDF