Chi tiết về Tác giả

Chính, Kiều Bình Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

  • S. 2 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Thực trạng công tác phát triển thể lực cho nam sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
    Toàn văn  PDF