Chi tiết về Tác giả

An, Đặng Hoài Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

  • S. 4 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Đặc điểm cấu trúc giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp và thái độ tập luyện thể dục thể thao hiện nay của người dân ở các xã đã và đang xây dựng nông thôn mới
    Toàn văn  PDF