Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, 2019

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Active aging-The effect of the Ageing Exercise Program to promote functional fitness

CHUN PING LIN,...

Toàn văn: PDF