Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, 2019

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Apply mass test to determine the health status improvement of young Russian table tennis athletes

PHAM HUNG

Toàn văn: PDF