Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, 2019

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Actual situation of the national defense and security training results at the Center of Defense and Security Education, Bac Ninh Sports University

NGUYEN HOA, TRAN HANG

Toàn văn: PDF