Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, 2019

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Actual situation of teaching and training armed swimming for students of armed police major at The People's Police Academy

TRAN HANG

Toàn văn: PDF