Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, 2019

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Apply chess base 9.0 software in increasing the opening capacity in chess game of students specialized in Chess, Physical Education department at Bac Ninh Sports University

TRAN TRUONG

Toàn văn: PDF