Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bài học kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển thể lực cho người dân tộc thiểu số ở VN

Đặng Văn Dũng, Vũ Chung Thủy

Toàn văn: PDF