Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, T. 20, S. 1Q (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cở sở áp dụng biện pháp khắc phục sáp nhập doanh nghiệp và những gợi ý cho Việt Nam

Trương Trọng Hiểu

Tóm tắt


Trên cơ sở phân tích cơ sở và sự cần thiết phải áp dụng biện pháp khắc phục sáp nhập, bài viết đưa ra một số gợi ý về mặt chính sách cho quá trình kiểm soát sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam. Xuất phát từ thực trạng quy định pháp luật về kiểm soát sáp nhập hiện nay, bài viết cho rằng, Việt Nam cần tách bạch điều kiện áp dụng thủ tục thông báo và cơ sở ra quyết định kiểm soát cuối cùng. Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả trong sử dụng khắc phục sáp nhập, Việt Nam nên nghiên cứu và ưu tiên lựa chọn khắc phục hành vi mặc dù tiếp nhận cả khắc phục cấu trúc. Tuy nhiên, quá trình sử dụng khắc phục chỉ thật sự mang lại hiệu ứng tốt nếu như pháp luật tăng cường sức mạnh cho cơ quan quản lý cạnh tranh và bản thân cơ quan này cũng cần phải minh bạch hoá hoạt động của mình.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP