Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 56 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng mô hình Swat để tính toán lưu lượng dòng chảy và bùn cát trên lưu vực sông Cầu

TRẦN VIỆT BÁCH

Tóm tắt


     Nghiên cứu này trình bày về ứng dụng của mô hình Soil and Water Assessment Tool (SWAT) mô phỏng lưu lượng dòng chảy và bùn cát trên lưu vực sông Cầu, con sông trọng yếu của khu vực Bắc bộ. Mô hình được hiệu chỉnh và kiểm nghiệm thông qua việc so sánh kết quả mô phỏng và chuỗi số liệu thủy văn và bùn cát thực đo từ năm 2007 đến 2014. Ở mô đun tính toán lưu lượng dòng chảy, kết quả hiệu chỉnh và kiểm nghiệm ở mức rất tốt (R2 = 0.905, NSE = 0.903 và PBIAS = 0.635 cho bước hiệu chỉnh; R2 = 0.921; NSE = 0.9 và PBIAS =10.03 cho bước kiểm nghiệm). Ở mô đun tính toán bùn cát ở mức đạt yêu cầu (R2, NSE và PBIAS lần lượt là 0.832, 0.812 và -22.534 ở bước hiệu chỉnh và 0.645, 0.587 và -18.586 ở bước kiểm nghiệm). Theo kết quả mô phỏng, lượng bùn cát đóng góp vào hệ thống sông Cầu biến đổi theo không gian và thời gian với tổng lượng hàng năm khoảng 940 ngàn tấn. Các kết quả nghiên cứu và thông số mô hình sau khi hiệu chỉnh có thể được sử dụng cho các nghiên cứu tiếp theo.     

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941