Tạp chí Khoa học, T. 96, S. 8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MULTIPLE CRITERIA APPROACH FOR MAPPING NATURAL FOREST PRODUCT USE BY LOCAL PEOPLE IN NAM DONG DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

nguyen thi thu hieu

Tóm tắt


Abstract: Nam Dong district is a  mountainous district of Thua Thien Hue province where forest covers account for 75% of the total area of the district, therefore, forestry is very important for indigenous people. Although there are many programs and policies have been implemented in Nam Dong district in order to conserve and restore forest resources for protection goals and to improve the livelihoods of local people, the use of forest resources still poses many problems for the management. In this paper, Multiple Criteria Evaluation (MCE) method is used to assess the intensity of utilization of natural forest products by local communities in Nam Dong district, Thua Thien Hue province to provide scientific foundation for the sustainable management and development of natural resource.

Keywords: GIS, Multicriteria evaluation (MCE), Saaty, AHP, Resource protection, Nam Dong district, Thua Thien Hue province.

 

Tóm tắt: Huyện Nam Đông là một huyện miền núi thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích rừng hơn 75% diện tích tự nhiên của huyện, vì vậy rừng là một nguồn tài nguyên đóng vai trò rất quan trọng đối với người dân địa phương. Mặc dù đã có nhiều chương trình, dự án và các chính sách của nhà nước đã được triển khai thực hiện ở Nam Đông, nhằm bảo tồn và phục hồi các nguồn tài nguyên rừng, cải thiện sinh kế cho người dân địa phương, việc sử dụng các nguồn tài nguyên rừng ở đây vẫn còn nhiều vấn đề đối với công tác quản lý. Nghiên cứu này, sử dụng phương pháp đánh giá đa tiêu chí (MCE) để đánh giá mức độ sử dụng tài nguyên rừng của người dân các cộng đồng sống tại Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế, làm cơ sở khoa học cho công tác quản lý và phát triển bền vững tài nguyên rừng tại địa phương.

Từ khoá: GIS, Đánh giá đa tiêu chí, MCE, Saaty, AHP, Bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science