Tạp chí Khoa học, T. 90, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỐI QUAN HỆ GIỮA THÂM HỤT NGÂN SÁCH VỚI MỨC CUNG TIỀN VÀ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM

Nguyễn Hồ Minh Trang

Tóm tắt


Mục tiêu chính của nghiên cứu là xem xét mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách, với mức cung tiền và lạm phát ở Việt Nam trong giai đoạn 1997 - 2011. Trên cơ sở sử dụng lý thuyết đồng liên kết và mô hình véc tơ hiệu chỉnh sai số VECM, nghiên cứu đã chứng minh được có một mối quan hệ trong dài hạn giữa thâm hụt ngân sách, mức cung ứng tiền tệ và lạm phát ở Việt Nam. Ngoài ra, kết quả khảo sát quan hệ nhân quả Granger cho thấy tồn tại quan hệ nhân quả một chiều từ thâm hụt ngân sách đến lạm phát ở Việt Nam. Kết quả này cung cấp thêm bằng chứng cho các nhà hoạch định chính sách kinh tế trong việc kiềm chế lạm phát thông qua việc giảm thâm hụt ngân sách và mức cung ứng tiền tệ ở Việt Nam.

Từ khóa: thâm hụt ngân sách, lạm phát, mức cung tiền, VECM; Granger
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science