S. 70 (2009)

Mục lục

Bài viết

VỀ THUẬT TOÁN THIẾT KẾ TỐI ƯU LỰC ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ TUYẾN TÍNH ĐƠN BIÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Công, Lê Văn Doanh, Phùng Anh Tuấn, Trương Minh Tấn 1
PHƯƠNG PHÁP ĐIỂM NỘI CHO TỐI ƯU PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN AC/DC SONG SONG Tóm tắt PDF
Trần Quốc Tuấn, Vũ Phan Tú, Trần Anh Dũng 6
GIẢI THUẬT ĐIỀU CHẾ VÉC-TƠ KHÔNG GIAN CẢI TIẾN CHO BỘ NGHỊCH LƯU BA PHA BỐN KHÓA TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP TỤ KHÂU DC KHÔNG CÂN BẰNG Tóm tắt PDF
Phan Quốc Dũng, Lê Đình Khoa, Lê Minh Phương, Huỳnh Tấn Thành 12
BIỂU THỨC MÔ TẢ QUAN HỆ GIỮA HIỆU SUẤT VỚI KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU VÀ MẬT ĐỘ TỪ THÔNG KHE HỞ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA RÔTO LỒNG SÓC Tóm tắt PDF
Đoàn Đức Tùng, Nguyễn Hồng Thanh 18
PHƯƠNG PHÁP CẤP PHÁT KÊNH ĐỘNG PHÂN TÁN CHO MẠNG ĐA TRUY NHẬP BĂNG RỘNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ OFDMA/TDD - PHẦN II: MÔ HÌNH ỨNG DỤNG VÀ KẾT QUẢ MÔ PHỎNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Hữu Thanh 23
TÍNH TOÁN ĐỘ NHẠY THU CỦA TUYẾN THÔNG TIN QUANG M-QAM CÓ SỬ DỤNG KHUẾCH ĐẠI QUANG Tóm tắt PDF
Lê Trung Thành, Trần Đức Hân, Đỗ Đình Hưng, Nguyễn Duy Huyển 28
CÁC LUẬT HỌC CỦA ANFIS VÀ ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI VỊ TRÍ ROBOT HAI KHÂU Tóm tắt PDF
Phạm Hữu Đức Dục, Phạm Minh Đạo, Phạm Văn Thịnh, Chu Bình Minh 33
ẢNH HƯỞNG CỦA SAI SỐ CHẾ TẠO CƠ CẤU TAY QUAY CON TRƯỢT KÉP LÊN QUÁ TRÌNH ĐÓNG MỞ CỬA CABIN THANG MÁY Tóm tắt PDF
Trịnh Đồng Tính 39
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ GHÉP NỐI CÁC TẤM VẬT LIỆU KHÁC NHAU BẰNG ĐINH TÁN RỖNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Đắc Trung, Nguyễn Trung Kiên 43
ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG HỌC MÀI NGHIỀN CHI TIẾT QUANG THEO HỆ SỐ TỶ SỐ TRUYỀN TRÊN MÁY ĐIỀU KHIỂN SỐ NC MB-250 Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Hùng, Phạm Quốc Hải, Phạm Quốc Hải, Vũ Quốc Khánh, Vũ Quốc Khánh 49
MỘT PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TUỔI BỀN CỦA ĐÁ MÀI THÔNG QUA ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU LỰC CẮT TRONG QUÁ TRÌNH MÀI Tóm tắt PDF
Trần Minh Đức 55
XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TOẢ NHIỆT KHI CHẤT LỎNG SÔI TRÊN MÀNG MỎNG Tóm tắt PDF
Đặng Quốc Phú, Nguyễn Thành Văn, Hằng Trần Thị Thu 59
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CHẾ TẠO ĐẾN ĐỘ BỀN VẬT LIỆU POLIME COMPOZIT GIA CƯỜNG VẢI POLYESTE Tóm tắt PDF
Nguyễn Nhật Trinh 65
ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC HỖN HỢP BỘT Tóm tắt PDF
Trương Ngọc Thận, Trần Bá Hùng, Trần Sĩ Kháng 70
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CẢM BIẾN GIA TỐC ÁP ĐIỆN TRỞ BA BẬC TỰ DO Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Minh, Lê Văn Minh, Trịnh Quang Thông 74
NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHIỆT Tóm tắt PDF
Phùng Thị Tố Hằng, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Vân Thanh 79
MÔ PHỎNG CẢM BIẾN GIA TỐC ÁP ĐIỆN TRỞ BA BẬC TỰ DO Tóm tắt PDF
Vũ Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Minh, Lê Văn Minh, Trịnh Quang Thông 85
ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH HÉO NHẸ ĐẾN Tóm tắt PDF
Ngô Xuân Cường, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Duyên Tư 90
ỨNG DỤNG VI KHUẨN CORYNEBACTERIUM SP. CỐ ĐỊNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thúy Hương, Trần Thị Minh Tâm 96
TỐI ƯU ĐIỀU KIỆN VÒNG HÓA TẠO GAMMA CYCLODEXTRIN Ở TRẠNG THÁI TỰ DO BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Lan Hương, Phạm Thu Thủy, Vương Nguyệt Minh, Lê Phương Thanh 101
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM Tóm tắt PDF
Lê Đoàn Dũng, Hà Duyên Tư 106
SO SÁNH ĐẶC TÍNH ĐÔNG KHÔ CỦA MỘT VÀI LOẠI CÁ HỒI THÁI BÌNH DƯƠNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Duy 111
ĐỔI MỚI QUÁ TRÌNH DẠY HỌC ĐẠI HỌC Tóm tắt PDF
Dương Phúc Tý 116


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980