Tạp chí Khoa học Cần Thơ, T. 70, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN NĂNG LỰC –NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

Nguyễn Hồng Gấm

Tóm tắt


Đổi mới giáo dục nói chung, giáo dục nghề nghiệp nói riêng là yêu cầu cấp bách hiện nay, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng với nhu cầu của xã hội trong xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đào tạo theo phương pháp tiếp cận năng lực là hướng lựa chọn ưu tiên đối với các trường, trong đó có trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. Bài viết này trình bày sự cần thiết, tầm quan trọng, những kết quả bước đầu đạt được cũng như những khó khăn, trở ngại khi triển khai phương pháp đào tạo này tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, đồng thời đề xuất hướng giải quyết để phương pháp đào tạo tiếp cận năng lực ngày càng phát huy hiệu quả hơn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X