Tạp chí Khoa học Cần Thơ, T. 65, S. 03 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Nguyễn Minh Tiến

Tóm tắt


Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xác định các yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ trong giai đoạn 2013-2017. Tác giả đã sử dụng 2 phương pháp nghiên cứu là thống kê mô tả, và phương pháp định lượng là hồi quy bội đa biến để xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Quỹ trong giai đoạn 2013-2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng tài sản, tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ tiền vay trong hợp đồng trên tài sản thế chấp có ý nghĩa tác động đến rủi ro tín dụng tại Quỹ. Từ đó, dựa trên kết quả thống kê mô tả, phân tích hồi qui đa biến tác giả đã đưa ra một số gợi ý về hạn chế rủi ro và các gợi ý chính sách để giúp giảm nhẹ rủi ro tín dụng trong công tác cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X