Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, T. 126, S. 5A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ EA TIÊU, HUYỆN CƯ KUIN, TỈNH ĐĂK LĂK

Lê Đức Niêm

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ hài lòng và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân trong quá trình xây dựng Nông thôn mới tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng sự hài lòng của người dân là khá cao và được quyết định bởi 5 nhóm nhân tố bao gồm: Sự tiếp cận của người dân, Vai trò của chính quyền, Sự am hiểu của người dân, Vai trò kiểm tra của người dân và  Đánh giá của người dân. Trong đó Sự am hiểu, Đánh giáVai trò kiểm tra của người dân là các yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến mức độ hài lòng. Vì vậy, tác giả đề xuất cần tăng cường công tác tuyên truyền về Chương trình  Nông thôn mới (NTM) và có chính sách khuyến khích sự sự tham gia của người dân trong công tác kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện chương trình này.


Toàn văn: PDF