Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, T. 126, S. 5A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM

nguyen thi thuy hanh

Tóm tắt


Nghiên cứu này điều tra những nhân tố ảnh hưởng đến đòn bẩy tài chính của công ty du lịch ở Việt Nam.  Số liệu nghiên cứu từ 14 công ty du lịch thuộc 2 sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam là HOSE và HNX.  Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo tài chính hàng năm của các công ty từ 2009 đến 2012. Sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng với tác động cố định là các công ty để tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến đòn bẩy tài chính của các công ty du lịch được niêm yết ở Việt Nam. Nghiên đã cho thấy những nhân tố là quy mô, lợi nhuận và tài sản cố định. Kết quả chứng minh quy mô và đòn bẩy tài chính có mối quan hệ cùng chiều, trong khi lợi nhuận và tài sản cố định có mối quan hệ ngược chiều với đòn bẩy tài chính. 


Toàn văn: PDF