Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, T. 126, S. 5A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH HỢP TÁC TRONG DU LỊCH: TRƯỜNG HỢP CÁC KHÁCH SẠN VỪA VÀ NHỎ Ở HUẾ

Lê Thị Ngọc Anh, Đinh Thị Khánh Hà, Hoàng Thị Huế

Tóm tắt


Cạnh tranh và hợp tác là một điều kiện tất yếu để các doanh nghiệp tồn tại trong nền kinh tế thị trường, để không bị tụt hậu so với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp ở Việt Nam, chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), đóng một vai trò quan trọng trong mọi nền kinh tế trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, là động lực chính cho việc làm, đổi mới và tăng trưởng. Nghiên cứu này nhằm phân tích chiến lược cạnh tranh và hợp tác của các khách sạn vừa và nhỏ ở Huế dưới góc độ của các doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá phân tích được chiến lược cạnh tranh hợp tác của các khách sạn 2-3 sao ở Huế, thực trạng cạnh tranh, hợp tác của các khách sạn, những thách thức đang gặp phải và những lý do làm hạn chế, cản trở việc hợp tác của các khách sạn.